Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Wartalo Kodit Oy
Y-tunnus: 0609659-2

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sähköposti: asiakaspalvelu@wartalo.fi
Puhelinnumero: 0104 215 712

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Wartalo Kodit Oy:n ja sen alihankkijayhtiöiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, Wartalo Kodit Oy:n ja sen alihankkijayhtiöiden palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja Wartalo Kodit Oy:n sekä sen alihankkijayhtiöiden tarjoaminen olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yllä mainitussa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Wartalo Kodit Oy:n ja sen alihankkijayhtiöiden asiakassuhteiden sekä palvelujen ja tuotteiden käytön analysoimiksesi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä Wartalo Kodit Oy:n, sen alihankkijayhtiöiden ja niiden huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palvelujen markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Wartalo Kodit Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä ja asetusta kuten henkilötietolakia ja henkilötietoasetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterin oikeudelliset perusteet henkilötietojen käsittelyyn ovat:

 • Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi.
 • Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.
 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:

 • Henkilön nimi
 • Henkilötunnus
 • Kieli
 • Kotipuhelinnumero
 • Markkinointisuostumus
 • Matkapuhelinnumero
 • Osoite
 • Pankkiyhteys
 • Rekisteröidyn lähettämä viesti
 • Sähköinen laskutustieto
 • Sähköpostiosoite
 • Tunnistenumero
 • Työpuhelin
 • Verkko-osoite
 • Verkkopalvelun tunnistetieto
 • Yksilöivät identiteettitekijät

Kameravalvonta

Wartalo Kodit Oy toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi, ja turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.

TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Asiakkaan edustajan lisäämä
 • Ilmoittautumiset tilaisuuksiin ja tapahtumiin
 • Käsittelijän lisäämä
 • Käyttäjätilin luominen
 • Ylläpidon lisäämä

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää Wartalo Kodit Oy:n alihankkijayhtiöille ja niitä voidaan käsitellään yhteisessä tietojärjestelmässä. Asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot voidaan siirtää Wartalo Kodit Oy:n suoramarkkinointirekisteriin tiedot kerättäessä ja silloin, kun rekisteröidyn henkilön asiakassuhde Wartalo Kodit Oy:n kanssa tai muu asiallinen yhteys Wartalo Kodit Oy:n päättyy.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat Asiakasrekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävien ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat Asiakasrekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja luukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Wartalo Kodit Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Wartalo Kodit Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Huomioitavaa on, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai jokin muu oikeus olla poistamatta pyydettyjä tietoja. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.